Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 115
Rank K.Cương
Số Skin 426
5,900,000đ
Số Tướng 115
Rank C.Thủ
Số Skin 257
5,200,000đ
Số Tướng 114
Rank C.Thủ
Số Skin 183
5,400,000đ
Số Tướng 83
Rank C.Thủ
Số Skin 154
5,300,000đ
Số Tướng 71
Rank C.Thủ
Số Skin 100
3,800,000đ
Số Tướng 36
Rank K.Cương
Số Skin 59
4,200,000đ
Số Tướng 24
Rank C.Thủ
Số Skin 38
3,900,000đ
Số Tướng 115
Rank C.Thủ
Số Skin 472
15,900,000đ
Số Tướng 115
Rank C.Thủ
Số Skin 471
5,900,000đ
Số Tướng 115
Rank K.Cương
Số Skin 202
5,700,000đ
Số Tướng 115
Rank K.Cương
Số Skin 211
6,800,000đ
Số Tướng 114
Rank K.Cương
Số Skin 459
15,200,000đ
Số Tướng 115
Rank C.Thủ
Số Skin 608
22,000,000đ
Số Tướng 115
Rank K.Cương
Số Skin 576
8,400,000đ
Số Tướng 115
Rank K.Cương
Số Skin 413
3,600,000đ
Số Tướng 115
Rank T.Đấu
Số Skin 409
12,200,000đ
Số Tướng 115
Rank K.Cương
Số Skin 474
5,700,000đ
Số Tướng 115
Rank C.Thủ
Số Skin 450
6,600,000đ
Số Tướng 115
Rank K.Cương
Số Skin 417
4,300,000đ
Số Tướng 115
Rank K.Cương
Số Skin 384
5,200,000đ