Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 201
2,500,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 225
2,600,000đ
Số Tướng 83
Rank
Số Skin 143
1,560,000đ
Số Tướng 72
Rank
Số Skin 155
2,500,000đ
Số Tướng 28
Rank
Số Skin 16
2,800,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 325
2,900,000đ
Số Tướng 114
Rank
Số Skin 293
2,999,999đ
Số Tướng 95
Rank
Số Skin 168
1,800,000đ
Số Tướng 55
Rank
Số Skin 88
2,500,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 307
2,400,000đ
Số Tướng 114
Rank
Số Skin 185
1,500,000đ
Số Tướng 105
Rank
Số Skin 182
2,999,999đ
Số Tướng 105
Rank
Số Skin 174
2,700,000đ
Số Tướng 71
Rank
Số Skin 111
2,900,000đ
Số Tướng 49
Rank
Số Skin 36
1,900,000đ
Số Tướng 21
Rank
Số Skin 19
2,999,999đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 307
2,100,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 265
2,700,000đ
Số Tướng 111
Rank
Số Skin 247
2,999,999đ
Số Tướng 111
Rank
Số Skin 184
2,999,999đ