Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 166
850,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 223
1,200,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 204
1,000,000đ
Số Tướng 52
Rank
Số Skin 66
360,000đ
Số Tướng 70
Rank
Số Skin 112
420,000đ
Số Tướng 91
Rank
Số Skin 140
1,320,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 169
850,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 197
1,080,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 209
1,320,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 194
1,080,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 263
1,560,000đ
Số Tướng 100
Rank
Số Skin 137
500,000đ
Số Tướng 87
Rank
Số Skin 174
1,000,000đ
Số Tướng 77
Rank
Số Skin 93
500,000đ
Số Tướng 61
Rank
Số Skin 77
720,000đ
Số Tướng 103
Rank
Số Skin 162
850,000đ
Số Tướng 109
Rank
Số Skin 201
1,000,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 231
1,200,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 190
1,080,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 184
1,000,000đ